Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedulity /si'dju:liti/  

  • Danh từ
    tính cần mẫn, tính chuyên cần, tính cần cù; tính kiên trì