Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nghiến (răng)
    nó đang nghiến răng giận dữ

    * Các từ tương tự:
    gnashers, gnashing