Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  quá khứ phân từ của tear
  xem tear
  my dress got torn
  áo của tôi bị rách

  * Các từ tương tự:
  tornadic, tornado