Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ragged school /'rægid'sku:l/  

  • Danh từ
    trường học cho trẻ em nghèo