Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    gầy nhom, gầy giơ xương
    a scraggy neck
    cổ gầy nhom