Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serrated /si'reitid/  /'sereitid/

 • Tính từ
  có [mép] răng cưa
  a knife with a serrated blade
  con dao, lưỡi có mép răng cưa
  serrated leaves
  lá [có mép] răng cưa