Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) khía tai bèo (lá)

    * Các từ tương tự:
    crenated, crenately