Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật học) có răng cưa

    * Các từ tương tự:
    serrate-dentate, serrate-leaved, serrate-spiny, serrated