Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có răng
    (trong từ ghép) có răng (như thế nào đó)
    a saw toothed wheel
    bánh xe [có] răng cưa