Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crenellated /'krenəleitid/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ crenellated)
    có lỗ châu mai (lâu đài, bức tường)