Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denticulate /den'tikjuleit/  

  • Tính từ
    có răng

    * Các từ tương tự:
    denticulated, denticulately