Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denticulated /den'tikjuleit/  

  • Tính từ
    có răng