Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beat-up /,bi:t'ʌp/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ)
    cũ nát
    a beat-up old car
    chiếc xe cũ nát