Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knackered /'nækəd/  

  • Tính từ
    (chủ yếu làm vị ngữ)
    mệt lử; kiệt sức