Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worn-out /,wɜ:naʊt/  

 • Tính từ
  quá mòn, quá sờn, quá hư
  a worn-out coat
  chiếc áo khoác quá sờn
  (thường vị ngữ) mệt lữ
  you look worn-out after your long journey
  sau chuyến đi dài trông anh mệt lữ đi rồi