Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-time /'əʊltaim/  

  • Tính từ
    cổ;[thuộc] thời xưa

    * Các từ tương tự:
    old-timer