Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-timer /'əʊl'taime[r]/  

  • Danh từ
    dân kỳ cựu (ở nơi nào, tổ chức nào)