Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cũ, không hợp thời trang
    nệ cổ, hủ lậu, lạc hậu

    * Các từ tương tự:
    old-fashioned, old-fashionedness