Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ at) niềm hân hoan
  hắn xoa tay hân hoan trước triển vọng thất bại của họ
  bài đồng ca ba bè; bài đồng ca bốn bè

  * Các từ tương tự:
  gleeful, gleefully, gleek, gleeman, gleep, gleesome, gleet, gleety