Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (y học)
    mủ ri rỉ (vết thương ung nhọt)
    viêm ống đái mạn

    * Các từ tương tự:
    gleety