Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sung sướng trên đau khổ của kẻ khác