Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    vui sướng, hân hoan