Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) pha trò; bông đùa