Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) người hát rong