Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exultation /,egzʌl'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự hoan hỉ, sự hả hê
    the exultation of the winner
    sự hả hê của người thắng cuộc