Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jubilation /dʒu:bi'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự rất vui sướng, sự hân hoan