Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trạng thái say mê
  gazing in (with) rapture at the girl he loved
  nó say mê nhìn cô gái mà nó yêu
  be in (go into) raptures about (over)
  sung sướng vô ngần; mê ly
  tôi vô ngần sung sướng với công việc mới của tôi

  * Các từ tương tự:
  raptured