Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sung sướng như lên tiên, mê ly