Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphoria /ju:'fɔ:riə/  

  • Danh từ
    trạng thái phớn phở
    she was still in a state of euphoria hours after her victory
    cô ta còn phớn phở hàng giờ sau thắng lợi của mình