Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mê ly
    an ecstasy of happiness
    sự sướng mê li