Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mirthfulness /mə:θfulnis/  

  • Danh từ
    tính vui vẻ, tính hay cười đùa