Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    cuộc vui chơi ồn ào, cuộc truy hoan
    cuộc truy hoan kéo dài suốt đêm