Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consolation /,kɒnsə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự an ủi
    nguồn an ủi; niềm an ủi

    * Các từ tương tự:
    consolation prize