Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Anh, Úc, khẩu ngữ)
  la ó (diễn tả, diễn viên…)
  (trong từ ghép)
  [của] doanh trại
  sân tập gần doanh trại

  * Các từ tương tự:
  barracker, barracking, barracks