Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phản đối của khán giả bằng cách la ó