Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ for, on)
  an ủi
  console somebody for (ona loss
  an ủi ai bị mất mát
  Danh từ
  bàn điều khiển (của máy điện toán…)
  (TV, radio) để đứng trên mặt sàn
  rầm chìa (đỡ một chiếc giá…)

  * Các từ tương tự:
  console operator, console printer, console terminal, console type, console typewriter, console-mirror, console-radio, console-table, consoler