Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

console-radio /'kɔnsoul,reidiou/  

  • Danh từ
    (rađiô) đứng