Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consoler /kɔn'soulə/  

  • Danh từ
    người an ủi
    baby's consoler
    núm vú cao su (để trẻ em ngậm)