Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

console-table /'kɔnsoul'teibl/  

  • Danh từ
    bàn chân quỳ