Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

console-mirror /'kɔnsoul,mirə/  

  • Danh từ
    gương chân quỳ