Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thán từ
  hoan hô
  hoan hô! hoan hô
  Danh từ
  tiếng hoan hô
  Nội động từ
  hoan hô