Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    độc thân (nhất là lý do tôn giáo), không có quan hệ tình dục