Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stainless /'steinlis/  

 • Tính từ
  không chút vết nhơ
  a stainless reputation
  danh tiếng không chút vết nhơ

  * Các từ tương tự:
  stainless steel