Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cool-headed /,ku:l'hedid/  

  • Tính từ
    bình tĩnh