Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indulgently /in'dʌldʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hay nuông chiều