Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regardful /ri'gɑ:dful/  

  • Tính từ
    chú ý, hay quan tâm đến
    to be regardful of the common interests
    quan tâm đến quyền lợi chung