Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obediently /ə'bi:diəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngoan ngoãn
    he whistled and the dog came obediently
    anh ta húyt sáo, và con chó ngoan ngoãn đi tới