Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rụt rè

    * Các từ tương tự:
    timidity, timidly, timidness