Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pusillanimous /,pju:si'læniməs/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    nhát gan; nhút nhát

    * Các từ tương tự:
    pusillanimously