Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    nhát gan, nhút nhát
    it was cowardly of you not to admit your mistake
    anh không nhận lỗi là hèn nhát đó